Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: diegene die een Overeenkomst aangaat met De Ree;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 5. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door DE REE georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. DE REE: DE REE archiefsystemen b.v., die onder andere de websites “archieven.nl” en MijnStudiezaal.nl exploiteert.

Artikel 2 - Identiteit

DE REE archiefsystemen b.v.

Lijnbaanstraat 2

9711 RV Groningen

Telefoonnummer: 050-3112600 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur)

E-mailadres: info@de-ree.nl

KvK-nummer: 2059442

Btw-identificatienummer: 8147.09.825.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DE REE en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen DE REE en Afnemer.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan DE REE zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig zijn.

Artikel 4 - Registratie Afnemer

 1. Voor het aangaan van een Overeenkomst, vragen wij Afnemer zich te registreren. De gegevens zullen uitsluitend voor interne doelen gebruikt worden. De gegevens zijn in principe niet beschikbaar voor derden, tenzij Afnemer daar expliciet zelf toestemming voor geeft of zal geven. Voor nieuwe functies kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.
 2. Voor een aantal diensten van DE REE zal Afnemer een account en een profiel aan moeten maken. Afnemer garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens compleet, naar waarheid en juist zijn.
 3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens, waaronder het wachtwoord van het account.
 4. Een account en profiel zijn persoonlijk. Afnemer zal anderen geen toegang verlenen tot die diensten door middel van zijn persoonlijke account. Indien derden gebruik maken van het persoonlijk account van Afnemer, dient Afnemer DE REE hier direct van op de hoogte te stellen. Tot die tijd is Afnemer aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs als dit zonder toestemming of wetenschap van Afnemer gebeurt.

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DE REE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DE REE is bevestigd, kan de Afnemer de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DE REE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal DE REE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. DE REE kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien DE REE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de Afnemer, die tevens Consument is, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen vanaf het sluiten van de Overeenkomst tot het verrichten van een dienst of na ontvangst van het product, tenzij Afnemer uitdrukkelijk heeft afgezien van het Herroepingsrecht.
 2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Afnemer, die tevens Consument is, zich richten naar de door DE REE bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Afnemer, die tevens Consument is, gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de Afnemer, die tevens Consument is, een bedrag betaald heeft, zal DE REE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. DE REE sluit het Herroepingsrecht van de Afnemer echter uit wanneer de levering met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken of wanneer de Afnemer geen Consument is.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. DE REE is zelf niet de leverancier van de producten en diensten in de webshop, maar levert de producten en diensten door van bij haar aangesloten bestuursorganen en organisaties. DE REE kan er derhalve niet voor instaan dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door DE REE of haar toeleverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer, die tevens Consument is, heeft op grond van de Overeenkomst tegenover DE REE kan doen gelden.
 3. DE REE is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de producten of diensten door de Afnemer, noch voor onjuiste omschrijvingen of foutieve producten en/of diensten die door haar toeleveranciers worden aangeleverd, noch voor content en informatie die via links in de webshop kan worden geraadpleegd maar niet onder beheer van DE REE staan en evenmin voor indirecte schade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DE REE of diens leidinggevenden.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. DE REE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DE REE geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DE REE het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 9 - Betaling

 1. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de Afnemer de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DE REE te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft DE REE behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Afnemer erkent dat de diensten en de website van DE REE inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s bevat waarvan de intellectuele eigendomsrechten toekomen aan DE REE, haar licentiegevers en/of andere Afnemers van de diensten. Niets in deze voorwaarden of op de website van DE REE heeft als strekking om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen.
 2. DE REE verleent onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden aan Afnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te gebruiken op de wijze en in het format zoals de bestanden door DE REE-diensten ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, is het niet toegestaan om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, substantiële delen of herhaald systematisch niet-substantiële delen van de gegevens her te gebruiken, tenzij DE REE of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 4. Het is verboden om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 5. Het verlenen van een gebruiksrecht op de diensten van DE REE behelst in geen geval een overdracht van enig recht van intellectuele eigendom van DE REE.
 6. Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, behoud Afnemer in beginsel de eventuele auteursrechten en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom die aan Afnemer toebehoren met betrekking tot de bestanden die door Afnemer via de diensten van DE REE ter beschikking worden gesteld.
 7. Afnemer erkent en stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen via de diensten van DE REE aan andere Afnemers, Afnemer automatisch aan DE REE een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de bestanden, gegevens en materialen te gebruiken en te verwerken in de breedste zin van het woord in het kader van haar dienstverlening voor zover deze licentie nodig is.

Artikel 11 – Privacy

 1. DE REE beschermt uw persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland.
 2. DE REE kan gegevens van het gebruik (logins, activiteit, etc.) van Afnemer anoniem en statistisch verwerken om de diensten te verbeteren en om onderzoek te doen.
 3. DE REE zal de gegevens van Afnemer niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de gekozen dienst door de betreffende derde en/of de levering van het gekozen product door de betreffende derde.
 4. DE REE zal medewerking verlenen aan verstrekking van de persoonsgegevens van Afnemer aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.
 5. Afnemer is bovendien zelf verantwoordelijk voor met welke andere Afnemers van de diensten van DE REE hij zijn gegevens en persoonsgegevens deelt.

Artikel 12 - Opschorten en staken dienstverlening

 1. In aanvulling op andere rechtsmiddelen die haar ten dienste staan, is DE REE op elk moment en zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Afnemer in verband met haar diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account van Afnemer tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan Afnemer te verlenen, in het bijzonder wanneer Afnemer handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de wet of wanneer DE REE van mening is dat handelingen van Afnemer schadelijk kunnen zijn voor Afnemer of voor anderen.
 2. Indien het gebruik van Afnemer van een betaalde dienst van DE REE wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heeft Afnemer geen recht op teruggave van eventueel reeds betaalde bedragen en zal DE REE niet aansprakelijk zijn voor schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 13 - Content van derden

 1. Het is mogelijk dat via de diensten van DE REE applicaties, inhoud en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid daarvan impliceert niet dat DE REE deze applicaties, inhoud en diensten heeft goedgekeurd of dat DE REE deze inhoud heeft gecontroleerd. DE REE is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de applicaties, inhoud en diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door Afnemers van diensten van DE REE.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. DE REE is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Afnemers, waaronder begrepen het delen van en de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die via de diensten van DE REE beschikbaar worden gesteld.
 2. DE REE is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht of een toerekenbare tekortkoming van haar toeleveranciers of uit onrechtmatige daad van haar toeleveranciers, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. DE REE is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die DE REE verricht en/of het gebruik door Afnemer van de website.
 4. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan DE REE zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DE REE.

Artikel 15 - Notice and Take Down

 1. DE REE beschikt over een “Notice and Take Down” -procedure, zoals weergegeven op haar website, en behandelt klachten over de inhoud van de website Overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Afnemer garandeert dat de door hem toegevoegde gegevens en bestanden in de diensten van DE REE rechtmatig en passend zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en het recht op privacy van derden. Pornografie wordt onder meer als onpassend beschouwd.
 3. DE REE behoudt zich het recht voor (delen van) de toegevoegde gegevens en bestanden aan de diensten en website te verwijderen, indien zij deze onrechtmatig, inbreukmakend of onpassend acht, al dan niet na klachten van derden. Afnemer vrijwaart DE REE voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door Afnemer of via zijn account toegevoegde gegevens en bestanden.

Artikel 16 - Klachtenregeling webshop

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomsten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DE REE, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Dergelijke klachten kunnen via info@de-ree.nl worden ingediend.
 2. Bij DE REE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DE REE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de diensten van DE REE is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van DE REE is uitsluitend bevoegd om hiervan kennis te nemen.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen door DE REE op elk gewenst moment worden gewijzigd. Op de website van DE REE is de meest actuele versie van de algemene voorwaarden te raadplegen. Indien Afnemer na een of meerdere wijzigingen in de algemene voorwaarden het gebruik van de diensten van DE REE voortzet, dan aanvaard Afnemer de aanpassingen onherroepelijk.
 3. De eventuele nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.